• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Spis treści

Załącznik do

Uchwały Rady Gminy Chorkówka

Nr VII/66/03

z dnia 12 czerwca 2003 r.

STATUT SOŁECTWA

Rozdział I

Nazwa i teren działalności

§ 1

1.Ogół mieszkańców sołectwa Żeglce stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

2.Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo Żeglce .

§ 2

l. Sołectwo Żeglce jest jednostką pomocniczą Gminy Chorkówka.

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Żeglce działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności :

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

-uchwały Nr VII/52/03 Rady Gminy Chorkówka z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Chorkówka

-niniejszego statutu.

 

§ 3

  1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Żeglce .

  2. Sołectwo obejmuje obszar 849,15 ha.

  3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie

niniejszego statutu.