• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

Spis treści

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres działania.

§ 4

1.Organami sołectwa są : 1)zebranie wiejskie, 2) sołtys.

 

2..Zebranie wiejskie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) sołectwa grupującym

pełnoletnich mieszkańców sołectwa mających stałe zamieszkanie na jego terenie.

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

4. Rada Sołecka wspomaga sołtysa.

5.Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się momentem wyboru nowych

organów.

 

§ 5

l. Do zadań sołectwa należy :

l) udział w rozpatrywaniu istotnych spraw dla mieszkańców sołectwa

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania

4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej

 

§ 6

 1. Rada Gminy nie przekazuje sołectwu żadnych składników mienia komunalnego.

2. Majątek ruchomy sołectwa zarejestrowany jest w księdze inwentarzowej gminy.

Z treści księgi sołectwo otrzymuje przed każdym rocznym sprawozdaniem informację pisemną.

§ 7

l. Swoje zadania sołectwo realizuje poprzez :

l) podejmowanie uchwał w sprawie sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców,

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznej projektów

uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców

sołectwa,

4) występowanie z wnioskiem do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie

wykracza poza możliwość mieszkańców sołectwa,

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami.

 

§ 8

1.Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w szczególności :

 1. zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego

mieszkańców ,

 1. wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz odwołanie sołtysa m.in. w przypadku nie

przyjęcia sprawozdania za rok poprzedni ,

3) rozpatrywanie sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej

5) uchwalanie sołeckich programów działania, w tym planów dotyczących celów i zakresu

wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

 1. Opiniowanie przez zebranie wiejskie przedstawionych do konsultacji przez Radę Gminy

projektów uchwał w sprawach :

 1. planów zagospodarowania przestrzennego,

 2. projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,

 3. części budżetu gminy dotyczącej danego sołectwa,

 4. lokalizacji uciążliwych inwestycji dla otoczenia oraz środowiska naturalnego.

3. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

 1. Wójt Gminy Chorkówka w zależności od charakteru sprawy załatwia we własnym

zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesję Rady Gminy.

O sposobie załatwienia spraw informuje się sołtysa, który przekazuje informację

mieszkańcom sołectwa.