• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

Spis treści

Rozdział III

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał.

§ 9

1.Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa mającym stałe zamieszkanie na jego terenie.

2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 10

 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys :

 1. z własnej inicjatywy

2) na żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy Chorkówka

 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie -przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa, oraz " motyle ".

4.Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy, Wójta Gminy

winno odbywać się w terminie 7 dni od wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

5. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni.

§ 11

W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu Gminy Chorkówka do kontaktów z sołtysem.

 

§ 12

1.Zebraniu przewodniczy sołtys.

2.Porządek zebrania winien być konsultowany z Radą Sołecką.

§ 13

1.Zebranie wiejskie może podejmować ważne uchwały gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/10 mieszkańców posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

2.Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.

3.Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

 

4.Zebrania wiejskie protokołowane są przez protokolanta wybranego przez zebranie wiejskie w głosowaniu jawnym.

5.Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać :

 1. miejsce i datę zebrania,

 2. stwierdzenie ważności zebrania

 3. porządek zebrania

 4. treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji,

 5. podpisy sołtysa i protokolanta,

 6. do protokołu dołącza się listę obecności oraz załączniki, jeśli były one niezbędne do dyskusji.