• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Spis treści

Rozdział IV

Sołtysi i Rada Sołecka

§ 14

1.Mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa i Radę Sołecką.

2.Sołtys przy wykonywaniu funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§ 15

1.Zadania sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

2) reprezentowanie sołectwa,

3) przewodniczenie radzie sołeckiej i zwoływanie jej posiedzeń,

4) zwoływanie i organizowanie zebrań wiejskich i w tym celu :

- rozwiesza ogłoszenia o zebraniu na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz przekazywanie ogłoszenia o zebraniu z jednego zabudowania do drugiego / tzw. Motyle /

5) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta,

6)wnioskowanie do GOPS o przyznanie pomocy osobom najbardziej potrzebującym,

7) składanie sprawozdania ze swej działalności na zebraniach wiejskich,

8) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów.

§ 16

1. Sołtys nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu.

2.Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym.

 

3. Rada Gminy określa zasady na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży w drodze odrębnej uchwały.

§ 17

l. Sołtys współdziała z Radą Sołecką i jej przewodniczy .Rada Sołecka składa się z 4 - 10 osób wybieranych przez zebranie wiejskie.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjujący.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.

§ 18

1.Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

l) przygotowanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał i opinii będących przedmiotem tych zebrań,

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców jak np. przygotowanie, przeprowadzenie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, organizowanie mieszkańców do ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego,

5) pomaganie sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,

6) podejmowanie inicjatyw mających na celu zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

7) podejmowanie inicjatyw pomocy sąsiedzkiej dla ludzi niepełnosprawnych, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

2. Na zebraniach wiejskich sołtys składa informację o działalności Rady sołeckiej.