• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Spis treści

Rozdział V

Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa -Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 19

1. Wybory Sołtysa są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do rad gmin.

3. Kandydatów na Sołtysa mają, prawo zgłaszać mieszkańcy Sołectwa poprzez utworzone komitety wyborcze. Kandydatura musi być poparta podpisami co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. O wyborze decyduje zwykła większość głosów.

5. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów,

o wyborze Sołtysa rozstrzyga gminna komisja wyborcza w drodze losowania. . W losowaniu mają prawo uczestniczenia kandydaci lub pełnomocnicy ich komitetów wyborczych.

 

 

§ 20

l. Wybory Sołtysa na nową kadencję zarządza Rada Gminy w terminie 6 miesięcy od wyborów Rady Gminy i ustala kalendarz wyborczy.

2. Wybory przeprowadzają:

l) gminna komisja wyborcza,

2) obwodowe komisje wyborcze.

powołane przez Wójta w składach 5-osobowych.

3. Obwodem głosowania jest Sołectwo.

4. Gminna komisja wyborcza powoływana jest spośród pracowników samorządowych. W skład komisji wchodzi z urzędu radny(a) wskazany(a) przez Radę Gminy

 

5. Obwodowa komisja wyborcza powoływana jest spośród wyborców ,

zamieszkujących na. terenie sołectwa, zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

W skład komisji wchodzi z urzędu pracownik samorządowy.

6.Osoby powołane w skład komisji wyborczych pełnią funkcje społecznie.

7. Komitety wyborcze działają według zasad określonych w ordynacji wyborczej do rad gmin z wyłączeniem działalności finansowej.

8. Komisje wyborcze działają według zasad określonych w regulaminach i wytycznych stosowanych przy wyborach do rad gmin.

9. Wybory uzupełniające sołtysa zarządza Rada Gminy w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania wyboru uzupełniającego .

Przepisy ust. 1 – 8 stosuje się odpowiednio .

 

 

§ 21

l. Sołtys w terminie do 1 miesiąca po wyborach zwołuje Zebranie Wiejskie

w celu dokonania wyboru Rady Sołeckiej.

2. Rada Sołecka wybierana jest w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców uprawnionych do głosowania,

 

§ 22

1 .Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przed upływem kadencji, jeśli nie wykonują swoich obowiązków oraz naruszają postanowienia Statutu lub utracili prawo wyborcze do rad gmin.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić : Komisja Rewizyjna, Wójt lub grupa mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin, licząca nie mniej niż 50 osób.

3. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić Sołtys

lub grupa mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze licząca nie miej niż 20 osób.

4. Odwołanie następuje przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 20 % mieszkańców uprawnionych do głosowania..

 

§ 23

Niezależnie od Rady Gminy, nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Wójt Gminy .

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 25

Traci moc załącznik nr 14 do Uchwały NR XVII/87/96 Rady Gminy Chorkówka w sprawie

określenia organizacji i zakresu działania jednostek pomocniczych.

 

§ 26

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podkarpackiego .

 

(źródło: Biuletyn Informacji Publicznej)