• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

 

 

8 lutego w sali Domu Strażaka w Żeglcach odbyło się spotkanie przedwyborcze. Swoją kandydaturę oraz program działań przedstawił pan Grzegorz Węgrzynowski, kandydat w wyborach na Sołtysa wsi Żeglce. Jego osobę jako kandydata wysunął Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Żeglce.

czytaj więcej w rozwinięciu...

 

 

Po powitaniu wszystkich obecnych na tym spotkaniu kandydat przedstawił skład Komitetu Wyborczego Wyborców Nasze Żeglce, który to prezentuje się następująco: Katarzyna Wasłowicz, Jarosław Kasza, Marcin Laskoś, Wojciech Bularski, Janusz Frużyński i Tomasz Laskoś.

Następnie pan Grzegorz Węgrzynowski przedstawił zebranym swoją osobę, opowiedział o swoich inicjatywach i przedsięwzięciach zawodowych, które realizował do tej pory, później natomiast przekazał zarys swojego programu wyborczego, którego główne punkty, cytując, prezentujemy poniżej:

- priorytetem jest integracja naszej społeczności lokalnej, bo uważamy że dobrze funkcjonujące sołectwo to takie, w którym zazębia się współpraca między Sołtysem, Radą Sołecką i wszystkimi organizacjami działającymi na jego terenie. Dlatego też pełniąc funkcję sołtysa będę otwarty na wszelkie propozycje działań i inicjatyw zgłaszanych przez przedstawicieli KGW, OSP, LKS „Błękitni” oraz Klubu Młodzieży.

- corocznie organizować będziemy piknik rodzinny, podczas którego odbywać się będą gry i zabawy   z nagrodami dla dzieci oraz rozgrywki sportowe o Puchar Sołectwa dla młodzieży i dorosłych. Przy organizacji takiego przedsięwzięcia liczę na współpracę wszystkich organizacji wymienionych wcześniej.

- kolejną ważną dla nas kwestią jest wykorzystanie obiektów znajdujących się na terenie naszego sołectwa tj.:  Domu Ludowego oraz Domu Strażaka. Będę podejmował działania by te obiekty nie stały puste, lecz by były ciągle wykorzystywane do różnych spotkań oraz organizacji imprez okolicznościowych. W planie mam organizowanie wieczorków tematycznych, podczas których można byłoby odbyć spotkania z ciekawymi i znanymi osobami z naszych terenów. Mam tu na uwadze ludzi związanych z historią, w szczególności naszej miejscowości, z podróżami, sportem. Nawiąże również współpracę z dyrektorem Szkoły Podstawowej, by z tych spotkań mogli skorzystać nasi najmłodsi mieszkańcy i myślę że te spotkania będą dużą frajdą zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Oprócz wymienionych spotkań chciałbym, by w życie naszej wioski wprowadzić cykliczne zajęcia dla kobiet „Zumba”, „Aerobik”, jak również wieczory szachowe, tenis stołowy itp.

- pracę Rady Sołeckiej wyobrażam sobie w ten sposób, by spotykać się w razie potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w ciągu kwartału, liczę też, że przedstawiciele Rady Sołeckiej na bieżąco będą zgłaszać problemy mieszkańców Żeglec.

- chciałbym i będę dążył w kierunku by wszelkie kwestie dotyczące życia wioski oraz ogłoszenia znajdowały się nie tylko na tablicach ogłoszeń, lecz także na stronie internetowej www.zeglce.pl Na tejże stronie będą podane moje dane kontaktowe, utworzona zostanie także zakładka na której mieszkańcy będą mogli zgłaszać problemy, oraz sugestie i pomysły dotyczące rozwoju wsi. Jeżeli będzie taka potrzeba i taka będzie wola mieszkańców to mogę również w dany dzień tygodnia pełnić dyżury w ustalonym czasie i miejscu.

- w planach mamy również nawiązanie współpracy z miejscowością spoza naszego kraju, miałoby to na celu promocję i rozwój naszej miejscowości.

Po przedstawieniu planów na całą kadencję kandydat poinformował jakie zadania będzie próbował realizować  w najbliższym czasie.

Będą to następujące działania:

- zamontowanie jednej z tablic informacyjnych na parkingu obok kościoła, oraz zmiana lokalizacji tablic do których dostęp jest utrudniony,

- uporządkowanie działki należącej do OSP, z przeznaczeniem jej do organizacji imprez plenerowych, m. in. wspomnianego pikniku rodzinnego,

- uregulowanie statusu prawnego drogi dojazdowej do stadionu piłkarskiego oraz do budynku znajdującego się obok stadionu,

- przedyskutowanie na najbliższym Zebraniu Wiejskim sprawy utworzenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żeglce na rzecz działań w obrębie kultury, oświaty, bezpieczeństwa, sportu i rekreacji.

Kandydat wspomniał również, że liczy na sugestie mieszkańców na Zebraniach Wiejskich, i wraz z Radą Sołecką będzie starał się je realizować.

Na koniec spotkania pan Grzegorz Węgrzynowski zaznaczył, że jego kandydatura  nie jest negowaniem działań obecnego sołtysa i próbą przejęcia władzy w wiosce. Poinformował, że zależy mu i jego Komitetowi Wyborczemu by nasza licząca ponad 1000 mieszkańców wioska była reprezentowana w Gminie przez dwie osoby. Chciałby również by mieszkańcy, jak i jego kontrkandydat odbierali jego kandydaturę w takim kontekście.

Następnie wywiązała się krótka dyskusja z wyborcami, po zakończeniu której kandydat podziękował wszystkim za obecność i zainteresowanie się jego programem.


Sylwetka Kandydata:

 

 • Żonaty, 39 lat, dwóch synów
 • Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku wychowanie fizyczne oraz studiów podyplomowych „Informatyka w kształceniu” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Od 2001 r. pracuje na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej
 • Organizator wielu imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży jak również dla dorosłych
 • Założyciel oraz Prezes UKS „Jasiołeczka” działającego przy Gimnazjum w Świerzowej Polskiej
 • Koordynator Powiatowej Amatorskiej Ligii Siatkówki prowadzonej przez Radę Powiatową LZS w Krośnie
 • Sędzia piłki nożnej Kolegium Sędziów w Krośnie
 • Bezpartyjny